Statut

STATUT FUNDACJI

FUNDACJA PL

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja PL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez Monikę Folwarczny zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym Repertorium A nr 3853/2015 sporządzonym przez notariusza Justynę Jaros Kancelarii Notarialnej w Żorach, przy ul. Bałdyka 1/2 z dnia 20.05.2015, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach
z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Jastrzębie-Zdrój.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może tworzyć i likwidować ośrodki, biura, zakłady, oddziały i filie oraz inne przedstawicielstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, a także przystępować do związków, stowarzyszeń, spółek i fundacji.

§ 4

 1. Fundacja jest powołana na czas nieograniczony.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres oraz może zawierać znak graficzny i inne dane identyfikacyjne.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym
  dla Fundacji.

Rozdział II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. działalność edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności wśród osób z wadami słuchu;
 2. działalność edukacyjna w zakresie języka migowego;
 3. integracja osób słyszących z osobami z wadami słuchu;
 4. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a w szczególności dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.
 5. przeciwdziałanie marginalizacji najsłabszych grup społecznych, a w szczególności koncentracja na pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z dysfunkcją narządu słuchu, poszerzanie dostępu tych osób do życia społecznego i kulturalnego;
 6. aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie przestrzeni sprzyjającej podejmowaniu własnych działań oraz stymulacja i umacnianie procesu otwierania się społeczeństwa na różnorodność;
 7. pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w adaptacji do społeczeństwa;
 8. inicjowanie i propagowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie
  w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 9. propagowanie wykorzystania nowych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim;
 10. działalność na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z dysfunkcją narządu słuchu
  w zdobywaniu różnego rodzaju uprawnień i kwalifikacji;
 11. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
 12. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 13. nauka, szkolnictwo, edukacja i oświata osób niepełnosprawnych;
 14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności
  osób niepełnosprawnych i osób z dysfunkcją narządu słuchu;
 16. promocja i organizacja wolontariatu;
 17. działania w sferze wypoczynku i sportu osób, szczególnie z niepełnosprawnością,
 18. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-14.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i płatnej poprzez:

 1. prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 2. prowadzenie pośrednictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 3. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, a w szczególności osób z dysfunkcją narządu słuchu;
 4. upowszechnianie języka migowego, oraz innych wizualno-przestrzennych form komunikowania się;
 5. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat dysfunkcji narządu słuchu u osób oraz problemów ochrony słuchu
  i rehabilitacji osób niesłyszących i niedosłyszących;
 6. szkolenie osób stykających się w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności z osobami z dysfunkcją narządu słuchu;
 7. zmianę i podnoszenie świadomości ogólnospołecznej w zakresie postrzegania i uznawania praw osób niepełnosprawnych;
 8. uwrażliwienie instytucji publicznych i innych organizacji rządowych i pozarządowych na problematykę niepełnosprawności, a w szczególności osób z dysfunkcją narządu słuchu;
 9. promocję odznaczenia instytucji, firm i osób przyjaznych ideom Fundacji;
 10. budowę sieci samopomocy, współpracy i wymiany informacji środowisk stykających się ze środowiskiem osób z problemami słuchu, oraz osób niepełnosprawnych;
 11. budowanie otwartego społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych i wspieranie idei demokratycznych;
 12. walkę z dyskryminacją osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcją narządu słuchu w społeczeństwie, przeciwdziałanie powstawaniu fałszywych przekonań dotyczących niepełnosprawności;
 13. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji osób związanych z Fundacją, wolontariuszy i osób z nią współpracujących;
 14. rozwój i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami zajmującymi się kompleksowym systemem wczesnego wykrywania uszkodzeń narządu słuchu;
 15. działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową i badawczą;
 16. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
 17. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
 18. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresach wymienionych
  w celach działania Fundacji;
 19. wyrównanie szans w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji i kultury;
 20. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych, a w szczególności związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych;
 21. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
 22. współpraca ze środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
  w tym problematyką osób niepełnosprawnych;
 23. upowszechnianie i promowanie działań artystycznych oraz intelektualnych osób o ograniczonym dostępie do dóbr kultury;
 24. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób z dysfunkcją narządu słuchu;
 25. udzielanie wsparcia, w tym merytorycznego, technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym;
 26. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów i innych;
 27. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych;
 28. organizację i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej;
 29. tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych i edukacyjno-oświatowych;
 30. promocję i organizację wolontariatu;
 31. organizację przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
 32. współpracę z instytucjami i organizacjami, zarówno w kraju jak i za granicą;
 33. wydawanie czasopism, biuletynów i publikacji oraz materiałów szkoleniowych;
 34. prowadzenie stron i forów internetowych.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z jej celami statutowymi.
 2. Fundator może wskazać osobę lub osoby, które będą wykonywały jego uprawnienia wynikające ze statutu.

 

Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100 ), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, który stanowi wkład pieniężny Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

 1. Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1) darowizn, spadków i zapisów;
  2) dotacji, grantów i subwencji;
  3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji;
  5) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji;
  6) odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych;
  7) dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego;
  8) innych dozwolonych prawem źródeł.
 2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów
  o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 12

 1. Dochody Fundacji w całości przeznaczone są na realizację celów statutowych.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji wg swobodnego uznania jej Zarządu, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji
  tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości,
co najmniej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) lub, gdy idzie o osoby zagraniczne – równowartość tej kwoty w dewizach, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 14

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

Rozdział IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 15

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. Fundator może być członkiem Zarządu jak również pełnić w nim funkcję prezesa.

Fundator
§ 16

 1. Fundator zastrzega sobie możliwość wpływu na działalność Fundacji, poprzez rozstrzyganie w sprawach zmiany
  celu lub zmiany statutu Fundacji, likwidacji Fundacji, ustalenia liczebności Zarządu.
 2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia
  na wniosek członków zarządu Fundacji lub samodzielnie.
 3. W razie śmierci Fundatora – osoby fizycznej – w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana.
  W przypadku niewskazania przez Fundatora jego następcy decyzję o następcy podejmuje Zarząd.

Zarząd Fundacji
§ 17

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z trzech do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony i może być w każdym czasie odwołany w całości lub w odniesieniu do każdego z jej członków.
 3. Powołując Zarząd określa się funkcje pełnione przez osoby powołane.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, współpracuje on z Wiceprezesem i Sekretarzem.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz tworzy lub likwiduje oddziały terenowe.
  W szczególności Zarząd Fundacji:
  a)  prowadzi statutową działalność Fundacji;
  b)  zarządza majątkiem i dochodami Fundacji;
  c)  decyduje o rozdziale środków finansowych i rzeczowych;
  d)  podejmuje uchwały w zakresie przeznaczenia i wykorzystania dochodów Fundacji;
  e)  opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
  f)  sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji;
  g)  przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
  h)  ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
  i)  odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej;
  j)  podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, fundacji lub stowarzyszeń;
  k)  występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie.

§ 19

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

§ 20

 1. Do reprezentacji w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków działający samodzielnie, natomiast do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest
  dwóch członków Zarządu działających łącznie (w tym Prezes lub Wiceprezes), ewentualnie pełnomocnik powołany
  uchwałą Zarządu.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

§ 21

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§ 22

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator.
 3. Wynagrodzenia dla osób obsługujących działalność Fundacji i współpracujących z Fundacją określa uchwałą Zarząd.

 

Rozdział V. ZMIANA STATUTU

§ 23

 1. Zmiana statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji.
 2. Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci osoba lub osoby wcześniej przez niego wskazane lub wskazane przez Zarząd w przypadku niewskazania następcy przez Fundatora.

 

Rozdział VI. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 24

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Fundator z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 25

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają na drodze jednomyślnej uchwały.

 

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji zasilenie innych organizacji pozarządowych o podobnych celach.

§ 27

 1. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego członek zarządu.
 2. Do obowiązków likwidatora należy wyegzekwowanie wszystkich należności Fundacji oraz zapłacenie wszystkich zobowiązań, a po dokonaniu tych czynności przekazanie pozostałego majątku na rzecz organizacji pozarządowych wskazanych w uchwale Zarządu.

§ 28

Fundacja składa corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.